Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 10 2019

Fuel
23:05
5989 4cc6
Fuel
23:01
2339 05cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoffifee toffifee

March 07 2019

Fuel
23:34

March 04 2019

Fuel
22:27
9568 594d
Reposted fromonlyman onlyman viaJuliette Juliette
Fuel
22:25
8527 fe00 500
Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej

March 03 2019

Fuel
23:11
5088 2fea
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viatwice twice

February 27 2019

Fuel
23:25
Pamietam jak kiedyś jedna, młoda, przypadkowo spotkana mi dziewczyna powiedziała, że ona już przeżyła swoją miłość. Taką prawdziwą. Powiedziałam jej wtedy, że co też wygaduje, że jeżeli „nie jesteście ze sobą to pewnie tak miało być, albo nie byliście sobie pisani.” Teraz chciałabym ją spotkać ponownie, by móc jej powiedzieć, że wiem jak to w tłumie ludzi jest nie umieć zapełnić pustki po jednym człowieku, bo dopiero teraz ją prawdziwie rozumiem.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy

February 21 2019

Fuel
16:47
Reposted fromgruetze gruetze viakundel kundel
16:47
8319 45a3 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaJuliette Juliette

February 19 2019

Fuel
22:13
1017 97a8
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaJuliette Juliette

February 18 2019

Fuel
21:49
0118 af16
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoll oll

February 17 2019

Fuel
22:32
8763 d84e 500

February 15 2019

Fuel
00:39
9818 ee4d
Reposted fromtwice twice viatoffifee toffifee
Fuel
00:39
3699 a300
Reposted fromverronique verronique viatoffifee toffifee

February 13 2019

Fuel
23:32
2379 9e81 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatoffifee toffifee

February 11 2019

Fuel
23:56

February 06 2019

Fuel
22:27
4572 760c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapareidolie pareidolie

February 04 2019

Fuel
22:02
4050 981e 500
Reposted fromimpressionante impressionante viafriends friends
Fuel
16:42
2671 ae82 500
Reposted frompampunio pampunio viaoll oll
Fuel
16:42
5281 b346 500
Reposted fromseaweed seaweed vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl